เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "สวนถั่วหรรษา"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับถั่วชนิดต่าง ๆ สามารถเลือกรับประทานถั่วแต่ละชนิดได้อย่างปลอดภัยและมีคุณค่า รวมทั้งมีทักษะการปลูกและผลิตอาหารจากถั่วชนิดต่างๆ ได้อย่างมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

week9


เป้าหมายรายสัปดาห์: นักเรียนเข้าใจและสามารถบอกถึงคุณประโยชน์ออกแบบการนำเสนอสินค้าจากวัตถุดิบที่ทำจากถั่ว พร้อมทั้งตระหนักถึงความปลอดภัยของอาหารและคุณค่าทางอาหารต่อตนเองและผู้อื่น


Week
Input
Process
Output
Outcome
9
29-30 ก.ย.- 57
1-3 ต.ค. 57

โจทย์  ถั่วในอนาคต
คำถาม
-นักเรียนคิดว่าอาหารจากถั่วในอีก 10 ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวลักษณะถั่วที่ตนเองรู้จักพร้อมกับบอกคุณประโยชน์
- Jig saw ค้นคว้าหาข้อมูลถั่วต่างๆ
- Show and Share นำเสนอชิ้นงานที่ค้นคว้าหาข้อมูลถั่ว
สื่อ/อุปกรณ์
- อินเตอร์เน็ต
บรรยากาศในห้องเรียน
- แปลงถั่ว
วันจันทร์
ชง
-ครูและนักเรียนทบทวนถึงสิ่งที่ทำในสัปดาห์ที่ผ่านมา
-ครูถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนจะคิดว่าถั่วแต่ละชนิดมีลักษณะเป็นอย่างไรและมีประโยชน์ต่อเราอย่างไรบ้าง”
ชื่อม
นักเรียนระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับลักษณะของต้น ใบ ดอก และผลของถั่วที่ต้นเองปลูกที่แปลง
ใช้
นักเรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้าหาลักษณะของถั่วที่ไม่ได้ปลูกที่แปลง พร้อมกับคุณประโยชน์
วันอังคาร
ใช้
นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต พร้อมกับบรรยายและวาดภาพประกอบ
พฤหัสบดี
ชง
- นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนองานค้นคว้าของตนเอง
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถั่วของเพื่อนๆ ที่นำเสนอ
ใช้
ครูให้นักเรียนเขียนอาหารจากถั่วในอีก 10 ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร
วันศุกร์
ชง
- ครูถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในสัปดาห์นี้”
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาแลกความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนในสัปดาห์นี้
ใช้
-นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
ดูแลแปลงถั่วที่ปลูกไว้ทุกวัน พร้อมทั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลง
ค้นคว้าหาข้อมูลลักษณะ ประโยชน์ ภัยจากการรับประทานถั่วต่างๆ
- นำเสนอข้อมูลที่ได้ค้นคว้าหามา

ชิ้นงาน
- ข้อมูลถั่วต่างๆ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายถึงลักษณะของถั่วพร้อมทั้งบอกคุณประโยชน์และภัยจากการรับประทานของถั่วนั้นๆ ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สังเกตและนำสิ่งที่พบเจอมาบอกเล่าให้ผู้อื่นฟังพร้อมทั้งนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
เก็บกวาดอุปกรณ์หลังการทำงานทุกครั้ง
ใช้ทรัพยากรในโรงเรียนที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวางแผน ออกแบบขายอาหารจากถั่วให้น่าสนใจและคงคุณค่าทางอาหารได้
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนออาหารให้ครูและเพื่อนๆฟังได้
ทักษะ ICT
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ ระยะเวลาและฤดูที่เหมาะสม รวมทั้งประโยชน์และโทษของถั่วนั้นๆได้
คุณลักษณะ
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ป.2 ได้ค้นหาข้อมูลลักษณะของถั่วชนิดต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต โดยการค้นหานี้ทำให้พี่ๆ บางคนที่บ้านไม่มีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตใช้ได้เรียนรู้วิธีการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตด้วย โดยครูได้แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละสามคน พี่ๆ มีความกระตือรือร้นที่จะใช้แท็ปเล็ตในการสืบค้นมา จากนั้นแต่ละกลุ่มได้นำเสนอข้อมูลที่ตนเองหามา ทั้งนี้พี่ๆ ได้ค้นหาช่วงเวลาที่เหมาะกับการปลูกถั่วชนิดนั้นๆมาด้วย ทำให้เพื่อนๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับถั่วที่ตนเองไม่ได้ปลูกมากขึ้น ต่อมาครูให้เขียนกับถั่วในอนาคตที่นักเรียนคิดว่าจะเป็น และนักเรียนทำสรุปสัปดาห์ในวันศุกร์

    ตอบลบ