เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "สวนถั่วหรรษา"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับถั่วชนิดต่าง ๆ สามารถเลือกรับประทานถั่วแต่ละชนิดได้อย่างปลอดภัยและมีคุณค่า รวมทั้งมีทักษะการปลูกและผลิตอาหารจากถั่วชนิดต่างๆ ได้อย่างมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

week3


เป้าหมายรายสัปดาห์: นักเรียนเข้าใจและเรียนรู้ความเป็นมาของที่ในประเทศไทย รวมถึงสามารถเห็นโครงสร้างที่อยู่ภายในของเมล็ดถั่วและสามารถเชื่อมโยงมาถึงตนเองได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
3
18-22 ส.ค. 57

โจทย์ ประวัติความเป็นมาของถั่วในประเทศไทย
โครงสร้างของเมล็ด
คำถาม
-ถั่วแต่ละชนิดมีที่มาอย่างไร
-เมล็ดถั่วกับทารกในครรภ์มีโครงสร้างเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับการแบ่งชนิดของถั่ว
- Round Rubin แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับชนิดของถั่ว
- Show and Share นำเสนอการแยกชนิดถั่ว
- ชักเย่อความคิด  ถั่วเกษตรดีกว่าถั่วพื้นเมืองจริงหรือ
สื่อ/อุปกรณ์
- วีดีโอตัวอ่อนคนในครรภ์และเมล็ดถั่ว
บรรยากาศในห้องเรียน
- แปลงถั่ว
วันจันทร์
ชง
ครูและนักเรียนร่วมทบทวนที่ผ่านมา
- ครูถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนคิดว่าถั่วมีประวัติความเป็นมาอย่างไร และเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไร”
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับที่มาของถั่ว
ใช้
นักเรียนค้นคว้าหาที่มาของถั่วแต่ละชนิดที่นักเรียนรู้จัก
วันอังคาร
ชง
- ครูเปิดวีดีโอทารกในครรภ์มารดาและการเกิดของเมล็ดถั่วให้นักเรียนดู

- ครูถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนนักเรียนคิดว่าทารกในครรภ์มารดาเหมือนหรือต่างจากเมล็ดของถั่ว”
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับที่มาของถั่ว
ใช้
- ศึกษาโครงสร้างของเมล็ดถั่ว/บันทึกผล
1.    ดูโครงสร้างภายนอก
2.    ผ่าเม็ดถั่วแต่ละชนิดดูองค์ประกอบภายในของเมล็ด
-วิเคราะห์เทียบเคียงโครงสร้างเมล็ดถั่วกับทารกในครรภ์ วาดภาพ
ประกอบ
วันพฤหัสบดี
ชง
- ครูพานักเรียนไปที่แปลงถั่วดูการเปลี่ยน
- ครูถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างและจะทำอย่างไร”
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและปัญหาที่แปลงถั่ว
ใช้
นักเรียนดูแลแปลงถั่วที่ปลูก
วันศุกร์
ชง
- ครูถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในสัปดาห์นี้”
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาแลกความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนในสัปดาห์นี้
ใช้
-นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
-  ดูแลแปลงถั่วที่ปลูกไว้ทุกวัน พร้อมทั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลง
- หาข้อมูลเกี่ยวกับการค้นพบถั่วและการนำเข้ามาของถั่วในประเทศไทย
- แยกชนิดของเมล็ดถั่ว
- ผ่าเมล็ดถั่วดูโครงสร้างภายในเมล็ดถั่ว

ชิ้นงาน
นิทาน/การ์ตูนช่อง เรื่องกำเนิดถั่ว
- วาดภาพประกอบเทียบเคียงโครงสร้างเมล็ดถั่วกับทารกในครรภ์
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของการกำเนิดถั่วและมองเห็นโครงสร้างองค์ประกอบทั้งภายนอกและภายในของเมล็ดถั่วซึ่งมีผลสำคัญต่อการงอกของเมล็ดถั่ว
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่จะนำมาศึกษาเมล็ดถั่วได้อย่างเหมาะสม
เก็บกวาดอุปกรณ์หลังการทำงานทุกครั้ง
เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาและกิจกรรมที่เรียน
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดอธิบายนำเสนอการเรียนรู้ให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผลทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการผ่าเมล็ดถั่ว
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ออกแบบการบันทึกข้อมูลที่ทดลองได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหากระบวนการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ

รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็นสรุปสัปดาห์ 3
1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ ป.2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่มาของถั่วแต่ละชนิดที่พี่ๆ รู้จัก โดยครูแบ่งกลุ่มให้กลุ่มละ 2 คนค้นหาข้อมูลเพื่อนำมาเสนอในวันพฤหัสบดี หลังจากนั้นครูให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้ก่อนเรียน วันอังคาร ครูให้พี่ ๆ ดูคลิบที่เกี่ยวกับการกำเนิดของคนและถั่ว เมื่อดูคลิบจบ ครูตั้งคำถามคนและถั่วต่างกันอย่างไร มีอะไรที่เหมือนกันบ้าง พี่ๆบอกว่าคนตอนอยู่ในท้องได้รับอาหารทางสายสะดือจากแม่ ส่วนถั่วจะได้รับอาหารทางราก จากนั้นครูให้นักเรียนเขียนละวาดภาพการเกิดของคนและถั่ว วันพุธครูได้พานักเรียนทำค้างถั่วสำหรับถั่วฟักยาว ถั่วแบบ เพื่อให้มีที่ยึด ส่วนบางกลุ่มที่ไม่ต้องทำค้างเพราะปลูกถั่วดำ ถั่วลิสง ก็มาช่วยเพื่อทำ และขณะที่ทำค้างถั่วพี่ๆ เห็นดินที่ขุดเป็นดินเหนียว และพี่ๆ อยากจะปั้นครูจึงให้ปั้นเป็นรูปต้นถั่วตั้งแต่ตอนงอกจนถึงเริ่มมีใบ ต่อจากนั้นก็ให้พี่ ๆ ได้ปั้นตามจินตนาการ วันพฤหัสบดี พี่ ป.2 ได้ออกมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของถั่วที่ได้ค้นหามา เช่น พี่ไอซ์ถั่วเหลืองมีต้นกำเนิดจากประเทศจีน พี่ดาก้าและพี่ฟีฟ่า ถั่วแระญี่ปุ่นมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนเมื่อ 1100 ปีมาแล้ว พี่โอ๋ ถั่วเขียวกำเนิดมาจากประเทศอินเดีย เป็นต้น ต่อมาครูพานักเรียนไปที่แปลงถั่วเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของต้นถั่ว และกลับห้องเพื่อมาบันทึกต้นถั่วของตัวเอง วันศุกร์ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้ทำมาตลอดทั่งสัปดาห์ และให้นักเรียนทำสรุปความรู้ในสัปดาห์นี้

    ตอบลบ