เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "สวนถั่วหรรษา"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับถั่วชนิดต่าง ๆ สามารถเลือกรับประทานถั่วแต่ละชนิดได้อย่างปลอดภัยและมีคุณค่า รวมทั้งมีทักษะการปลูกและผลิตอาหารจากถั่วชนิดต่างๆ ได้อย่างมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

week10


เป้าหมายรายสัปดาห์: นักเรียนจะสามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับบูรณาการ สวนถั่วหรรษา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชี้ให้เห็นคุณค่าและนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน


Week
Input
Process
Output
Outcome
10
6-10 ต.ค. 57

โจทย์  สรุปองค์ความรู้ ถั่ว
คำถาม
-นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ PBL “สวนถั่วหรรษาให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
- สิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรปรับปรุงมีอะไรบ้าง
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในQuarter นี้
เครื่องมือคิด
 Round Rubin และ Blackboard Share สนทนา ถามตอบทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน Quarter นี้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- Card and Chart  สิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนา
- Round Rubin  และ Think  pair  share 
จะเผยแพร่องค์ความรู้อย่างไร
 สื่อ/อุปกรณ์
บรรยากาศในห้องเรียน

วันจันทร์-พุธ
ชง
- นักเรียนทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนจะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับ PBL ถั่ว ให้ผู้อื่นรับทราบได้อย่างไร? ”
เชื่อม
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านมา
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ เกี่ยวกับ PBL ถั่ว Round Rubin 
ใช้
-นักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานจาก Round Rubin 
- เขียน Mind mapping สรุปองความรู้หลังเรียน
- สรุปผลการปลูกถั่วที่แปลง
วันพฤหัสบดี-ศุกร์
ชง
เสนอความเข้าใจหลังเรียน ผ่านการจัดนิทรรศการ และละครให้เพื่อนๆ น้องๆได้ชม
- ครูถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วและอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียน PBL
เชื่อม
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นและเขียนประเมินตนเองร่วมกันประเมินเพื่อสะท้อนผลงาน
ใช้
-นักเรียนทุกคน  Show and share นำเสนอการประเมินตนเองให้ครูและเพื่อน ๆ ฟัง
-ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
เขียนสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรปรับปรุง
นำเสนอความเข้าใจหลังเรียน ผ่านละคร
เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียน
-จัดนิทรรศการเผยแพร่สรุปองค์ความรู้
ชิ้นงาน
- Mind Mapping
สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- สรุปสิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรปรับปรุง
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
นิทรรศการเผยแพร่สรุปองค์ความรู้
ความรู้
สามารถการวางแผนการนำเสนอการเรียนรู้ที่ผ่านมาให้แก่ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้ในรูปแบบที่น่าสนใจ
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
สามารถจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และสามารถอธิบายกระบวนการเจริญเติบโตขิงถั่วได้)
เก็บกวาดอุปกรณ์หลังการทำงานทุกครั้ง
ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนมาได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวางแผน ออกแบบกิจกรรมในการนำเสนอผลงานได้
คุณลักษณะ
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น


กิจกรรม
 ตัวอย่างชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆได้สรุปองค์ความรู้หลังจากที่ได้เรียนมาพร้อมทั้ง Quarter ซึ่งหลายคนสามารถจดจำสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ได้ดี นอกจากนี้พี่ๆยังได้เขียนตอบคำถามจากสิ่งที่ตนเองยังไม่รู้และอยากรู้ตอนต้น Quarter เขียนสิ่งที่ตนเองทำดีแล้วและสิ่งที่ตนเองจะต้องพัฒนาเพิ่มเติม ออกแบบวางแผนการนำเสนอสิ่งที่ตนเองเรียนมาทั้ง Quarter ให้ผู้อื่นได้เข้าใจ พี่ๆ สนุกกับการทำกิจกรรมสรุปการเรียนรู้มาก

    ตอบลบ