เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "สวนถั่วหรรษา"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับถั่วชนิดต่าง ๆ สามารถเลือกรับประทานถั่วแต่ละชนิดได้อย่างปลอดภัยและมีคุณค่า รวมทั้งมีทักษะการปลูกและผลิตอาหารจากถั่วชนิดต่างๆ ได้อย่างมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

Gallery

Week 1 สร้างฉันทะ
Week 2 ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้Week 3
Week 4Week 5

Week 6Week 7


Week 8


Week 9Week 10

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น