เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "สวนถั่วหรรษา"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับถั่วชนิดต่าง ๆ สามารถเลือกรับประทานถั่วแต่ละชนิดได้อย่างปลอดภัยและมีคุณค่า รวมทั้งมีทักษะการปลูกและผลิตอาหารจากถั่วชนิดต่างๆ ได้อย่างมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

week2

เป้าหมายรายสัปดาห์: นักเรียนสามารถวางแผนการเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างเป็นขั้นตอนและสร้างสรรค์

Week
Input
Process
Output
Outcome
2
11-15 ส.ค. 57

โจทย์  วางแผนการเรียนรู้
คำถาม
-นักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับถั่วและอยากเรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้
-นักเรียนจะออกแบบวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้  
- Blackboard Share สิ่งที่รู้แล้วและคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Round Rubin แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ปฏิทินการเรียนรู้,สิ่งที่รู้แล้ว  สิ่งที่อยากเรียนรู้
สื่อ/อุปกรณ์
บรรยากาศในห้องเรียน
วันจันทร์
ชง
ครูและนักเรียนร่วมทบทวนที่ผ่านมา
- ครูถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนรู้อะไรบ้างและอยากรู้อะไรบ้างในเรื่องที่อยากเรียน”
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับชื่อและสิ่งที่อยากเรียนรู้จนคลอบคลุมเรื่องที่ต้องการเรียน
ใช้
เขียนชื่อหน่วยการเรียนรู้และสิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้
วันอังคาร
ชง
- ครูถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนจะออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ได้อย่างไร”
เชื่อม
นักเรียนสนทนาแลกความคิดเกี่ยวกับการออกแบบปฏิทินร่วมกัน
ใช้
ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2-3 คนทำปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์
วันพฤหัสบดี
ชง
- ครูถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน”
เชื่อม
นักเรียนสนทนาแลกความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่รู้เกี่ยวกับถั่ว
ใช้
- นักเรียนเขียน Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
ดูแปลงถั่วที่ปลูก
วันศุกร์
ชง
- ครูถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในสัปดาห์นี้”
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาแลกความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนในสัปดาห์นี้
ใช้
-นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
ดูแลแปลงถั่วที่ปลูกไว้ทุกวัน พร้อมทั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลง
นำเสนอปฏิทินการเรียนรู้

ชิ้นงาน
บันทึกการเปลี่ยนแปลงของต้นถั่วที่แปลง
- สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
- สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน (Mind mapping)
ทำสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
ทำเค้าโครงปฏิทินการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
สามารถทบทวนความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนผ่านการเขียนสิ่งที่รู้แล้ว, Mind mapping และสามารถออกแบบวางแผนกระบวนการเรียนรู้ตลอด10 สัปดาห์ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ออกแบบและเขียน Mind mapping / ปฏิทินได้
ออกแบบกิจกรรมการเรียนได้อย่างน่าสนใจ
เก็บกวาดอุปกรณ์หลังการทำงานทุกครั้ง
ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าเช่น สี กระดาษ กรรไกร
เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาและกิจกรรมที่เรียน
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดอธิบายนำเสนอปฏิทินการเรียนรู้ให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการดูคลิปเพื่อทำนำมาสรุปร่วมกันได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน การร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น

ตัวอย่างชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    สัปดาห์นี้มีวันหยุดสองวันคือจันทร์และอังคาร ซึ่งเป็นวันที่เรียน PBL ถีงสี่คาบ พอมาวันเปิดเรียนทุกคนได้ไปดูการเจริญเติบโตของตนถั่วที่แปลงและทำการวัดความสูงของต้นถั่ว พร้อมกับบันทึกผล ซึ่งกลุ่มของพี่ลาร์ดนับต้นถั่วได้ 42 ต้น และความสูงเกิน 20 เซนติเมตร กลุ่มพี่แม็คต้นถั่วงอกเพียงต้นเดียว ครูและพี่ๆ ช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่าทำไมต้นถั่วไม่งอก บางคนบอกเพราะดินแน่นเกินไปต้นถั่วออกไม่ได้ บางคนบอกมีรอยโดนกัด หลังจากนั่นพี่ๆ บอกว่าจะนำปุ๋ยมาใส่ต้นถั่วพร้อมกับพรวนดินให้ต้นถั่วด้วย ครูจึงให้พี่ช่วยกันเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เรื่องถั่วใน Quarter นี้ ทั้งนี้ครูได้ให้พี่ ๆ กลับไปคิดเป็นการบ้านตอนช่วงวันหยุด และนำกลับมาเขียนในวันเปิดเรียน หลังจากที่ทำเสร็จต่อมาพี่ ๆ ได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ตลอดสิบสัปดาห์ที่กระดานและแบ่งกลุ่มกันเขียนกลุ่มละ 2-3 คน วันศุกร์ทุกคนได้ทบทวนสิ่งที่เรียนมาทั้งสัปดาห์และทำสรุปสัปดาห์ที่ 2

    ตอบลบ