เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "สวนถั่วหรรษา"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับถั่วชนิดต่าง ๆ สามารถเลือกรับประทานถั่วแต่ละชนิดได้อย่างปลอดภัยและมีคุณค่า รวมทั้งมีทักษะการปลูกและผลิตอาหารจากถั่วชนิดต่างๆ ได้อย่างมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)

Mind mapping
คำถามหลัก (Big Question): 
                ถั่วมีหลากหลายชนิด เป็นธัญพืชที่มีคุณค่าและสามารถรับประทานได้ เราจะมีวิธีเลือกรับประทานถั่วแต่ละชนิดอย่างปลอดภัยและมีคุณค่าสูงสุดอย่างไร

ภูมิหลังของปัญหา

ปัจจุบันถั่วในท้องตลาดมีสารปนเปื้อนปะปนอยู่กับถั่ว เช่น สารกันรา สารฟอกขาว เชื้อราและแบคทีเรียในถั่ว  ซึ่งเมื่อรับประทานเข้าไปจะสะสมอยู่ในร่างกายทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งถั่วบางชนิดมีการตัดต่อพันธุกรรมเพื่อให้ได้เมล็ดที่โตขึ้นทนต่อสภาพอากาศ แสง ความแห้งแล้ง ฯลฯ ทำให้ถั่วพื้นเมืองบางชนิดกำลังจะสุญพันธุ์ เช่น ถั่วลิสง ถั่วพู ถั่วฝักยาว ฯลฯ ดังนั้นนักเรียนจึงต้องศึกษาค้นคว้าเรื่องถั่วเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับถั่วชนิดต่าง ๆ สามารถเลือกรับประทานถั่วแต่ละชนิดได้อย่างปลอดภัยและมีคุณค่ารวมทั้งมีทักษะการปลูกและผลิตอาหารจากถั่วชนิดต่างๆได้อย่างมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและผู้อื่น


ปฏิทินการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  สวนถั่วหรรษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (Quarter 2) ประจำปีการศึกษา 2557

Week
Input
Process
Output
Outcome
1
4-8 ส.ค. 57

โจทย์  สร้างฉันทะ/สร้างแรง
คำถาม
นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรใน Quarter  นี้  
เพราะเหตุใดจึงอยากเรียน
-นักเรียนจะตั้งชื่อสิ่งที่อยากเรียนรู้นี้ว่าอะไร เพราะเหตุใด
เครื่องมือคิด
- Blackboard Share แสดงความคิดร่วมกันเกี่ยวกับสารคดีที่ได้ดู
 - Brainstorms แลกเปลี่ยนสิ่งที่เห็น และความรู้สึกของตนเอง
 - Mind Mapping สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์
- Show and Share นำเสนอชิ้นงานสิ่งที่อยากเรียนรู้ใน Quarter นี้
เครื่องมือคิด
- Think Pair Share ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
สื่อ/อุปกรณ์
ดูคลิป “การเจริญเติบโตของถั่ว” และ “เพลงถั่วงอกเต้นระบำ”
- เมล็ดถั่วหลาย ๆ ชนิด
บรรยากาศในห้องเรียน
กิจกรรม
- ครูให้ดูคลิป “การเจริญเติบโตของถั่วและเพลงถั่วงอกเต้นระบำ ครูกระตุ้นความคิดด้วยคำถาม “นักเรียนเห็นอะไรในคลิปบ้าง และนักเรียนคิดว่าถั่วเกี่ยวข้องอย่างไรกับชีวิตเรา”
-ครูและนักเรียนคัดเลือกและแยกเมล็ดถั่วแต่ละชนิดที่นักเรียนนำมา
วิเคราะห์ เกี่ยวกับชนิดของถั่วนักเรียนเห็นอะไร
- นักเรียนเตรียมแปลงปลูกถั่วและปลูกถั่ว
- นักเรียนเตรียมแปลงปลูกถั่วและปลูกถั่ว
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรในQuarter นี้ ผ่านเครื่องมือคิด Card and Chart พร้อมให้เหตุว่าเพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้ เรื่องนั้น 
- นักเรียนจะตั้งชื่อ เรื่องที่อย่างเรียนว่าอย่างไร เพราะอะไรถึงตั้งชื่อนั้น
ภาระงาน
คัดแยกเมล็ดพันธุ์ถั่ว
- เตรียมดินและปลูกถั่วที่แปลง
การสนทนาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการนำถั่วไปปลูกและการดูแลหลังจากปลูกแล้ว
- ดูแล และบันทึกการเจริญเติบโตของแปลงถั่ว
แสดงความคิดเห็นให้เหตุผลประกอบเรื่องที่อยากเรียนรู้
- ระดมความคิดตั้งชื่อหน่วย PBL
ชิ้นงาน
- ปลูกถั่ว
- สมุดบันทึกการเจริญเติบโตของถั่ว
เขียนเรื่องที่อยากเรียนรู้
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ทั้งสามารถให้เหตุผลเรื่องที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในการปลูกถั่วให้คุ้มค่าและเหมาะสม
-ทำงานอย่างมีเป้าหมายและมีการวางแผนในการปลูกถั่ว
 ทักษะการสื่อสาร 
พูด/สื่อสารเหตุการณ์ที่ตนเองดีใจและเสียใจในวันหยุดที่ผ่านมาได้
พูดนำเสนอสิ่งที่ได้ดูจากการดูคลิปให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการดูคลิปเพื่อทำนำมาสรุปร่วมกันได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน การร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
2
11-15 ส.ค. 57

โจทย์  วางแผนการเรียนรู้
คำถาม
-นักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับถั่วและอยากเรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้
-นักเรียนจะออกแบบวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้  
- Blackboard Share สิ่งที่รู้แล้วและคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Round Rubin แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
- Show and Share ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ปฏิทินการเรียนรู้,สิ่งที่รู้แล้ว  สิ่งที่อยากเรียนรู้
สื่อ/อุปกรณ์
บรรยากาศในห้องเรียน
- แปลงถั่ว
กิจกรรม
เขียนสิ่งที่รู้แล้ว/สิ่งที่อยากรู้
ทำปฏิทินการเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
- ดูแปลงถั่วที่ปลูก
-ทบทวนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
ดูแลแปลงถั่วที่ปลูกไว้ทุกวัน พร้อมทั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลง
นำเสนอปฏิทินการเรียนรู้

ชิ้นงาน
บันทึกการเปลี่ยนแปลงของต้นถั่วที่แปลง
- สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
- สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน (Mind Mapping)
ทำสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
ทำเค้าโครงปฏิทินการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
สามารถทบทวนความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนผ่านการเขียนสิ่งที่รู้แล้ว, Mind mapping และสามารถออกแบบวางแผนกระบวนการเรียนรู้ตลอด10สัปดาห์ได้
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
ออกแบบและเขียน Mind Mapping / ปฏิทินได้
ออกแบบกิจกรรมการเรียนได้อย่างน่าสนใจ
เก็บกวาดอุปกรณ์หลังการทำงานทุกครั้ง
ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าเช่น สี กระดาษ กรรไกร
เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาและกิจกรรมที่เรียน
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดอธิบายนำเสนอปฏิทินการเรียนรู้ให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำ Mind Mapping ก่อนเรียน
จัดหมวดหมู่ปฏิทินรายสัปดาห์ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะ การคิดสร้างสรรค์
คิดวางแผนเนื้อหาและกิจกรรมที่อยากเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเรื่องที่อยากเรียน
ทักษะ การแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหากระบวนการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
3
18-22 ส.ค. 57

โจทย์ ประวัติความเป็นมาของถั่วในประเทศไทย
โครงสร้างของเมล็ด
คำถาม
-ถั่วแต่ละชนิดมีที่มาอย่างไร
-เมล็ดถั่วกับทารกในครรภ์มีโครงสร้างเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับการแบ่งชนิดของถั่ว
- Round Rubin แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับชนิดของถั่ว
- Show and Share นำเสนอการแยกชนิดถั่ว
- ชักเย่อความคิด  ถั่วเกษตรดีกว่าถั่วพื้นเมืองจริงหรือ
สื่อ/อุปกรณ์
- วีดีโอตัวอ่อนคนในครรภ์และเมล็ดถั่ว
บรรยากาศในห้องเรียน
- แปลงถั่ว
กิจกรรม
- ค้นคว้าหาที่มาของถั่วแต่ละชนิดที่นักเรียนรู้จัก
-ค้นคว้าหาเมล็ดถั่วกับตัวอ่อนคนมีโครงสร้างเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
- ศึกษาโครงสร้างของเมล็ดถั่ว/บันทึกผล
1.    ดูโครงสร้างภายนอก
2.    ผ่าเม็ดถั่วแต่ละชนิดดูองค์ประกอบภายในของเมล็ด
- ดูการเจริญเติบโตถั่วที่ปลูก
-วิเคราะห์เทียบเคียงโครงสร้างเมล็ดถั่วกับทารกในครรภ์ วาดภาพประกอบ
-ทบทวนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
-  ดูแลแปลงถั่วที่ปลูกไว้ทุกวัน พร้อมทั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลง
- หาข้อมูลเกี่ยวกับการค้นพบถั่วและการนำเข้ามาของถั่วในประเทศไทย
- แยกชนิดของเมล็ดถั่ว
- ผ่าเมล็ดถั่วดูโครงสร้างภายในเมล็ดถั่ว

ชิ้นงาน
นิทาน/การ์ตูนช่อง เรื่องกำเนิดถั่ว
- วาดภาพประกอบเทียบเคียงโครงสร้างเมล็ดถั่วกับทารกในครรภ์
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของการกำเนิดถั่วและมองเห็นโครงสร้างองค์ประกอบทั้งภายนอกและภายในของเมล็ดถั่วซึ่งมีผลสำคัญต่อการงอกของเมล็ดถั่ว
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่จะนำมาศึกษาเมล็ดถั่วได้อย่างเหมาะสม
เก็บกวาดอุปกรณ์หลังการทำงานทุกครั้ง
เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาและกิจกรรมที่เรียน
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดอธิบายนำเสนอการเรียนรู้ให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผลทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการผ่าเมล็ดถั่ว
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะ การคิดสร้างสรรค์
ออกแบบการบันทึกข้อมูลที่ทดลองได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ การแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหากระบวนการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น

4
25-29 ส.ค. 57
โจทย์  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของถั่ว
คำถาม
ถั่วเจริญเติบโตได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับการแบ่งชนิดของถั่ว
- Jig saw แบ่งกลุ่มทำการทดลองปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช
- Show and Share นำเสนอการทดลอง
- Round Table วิเคราะห์สาเหตุเพราะเหตุใดถั่วที่แช่อยู่น้ำจึงไม่งอกแต่ถั่วที่แช่น้ำและโดนอากาศจึงงอก
- ชักเย่อความคิด  ถั่วเมล็ดใหญ่งอกเร็วกว่าเมล็ดเล็กจริงหรือ
สื่อ/อุปกรณ์
บรรยากาศในห้องเรียน
- แปลงถั่ว
กิจกรรม
-       ศึกษา คุณสมบัติของสาร ของแข็งของเหลว อากาศ
-     ทดลองปลูกถั่วโดยควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโต โดยปลูกถั่วเปรียบเทียบกัน 2 กระถาง
1.    ควบคุมปัจจัยเรื่องน้ำ กำหนดให้ทั้งสองกระถางใช้ดินที่เดียวกัน กระถางที่หนึ่งรดน้ำสม่ำเสมอทุกวันกระถางที่สองรดน้ำครั้งแรกที่ปลูกครั้งเดียว
2.    ควบคุมปัจจัยเรื่องแสง กำหนดให้ทั้งสองกระถางใช้ดินที่เดียวกันแต่กระถางที่หนึ่งให้โดนแสง กระถางที่สองคลุมไม่ให้โดนแสง รดน้ำสม่ำเสมอทุกวัน
3.    ควบคุมปัจจัยเรื่องดิน กำหนดให้ทั้งสองกระถางใช้ดินที่เดียวกันแต่กระถางที่หนึ่งใส่ปุ๋ยเพิ่มลงไปกระถางที่สองไม่ใส่ปุ๋ยรดน้ำสม่ำเสมอทุกวัน
4.        อากาศมีผลกับการงอกของเมล็ด แช่ถั่วในน้ำแล้วแบ่งใส่ภาชนะ 2 ใบ ใบที่หนึ่งแช่ถั่วจมน้ำ ใบที่ 2 วางบนภาชนะมีน้ำเล็กน้อยแต่ถั่วไม่จมน้ำ
-       บันทึกผลการสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการทดลองและผลที่เกิดขึ้น
- ทดลองการทำงานของส่วนต่าง ๆ ของพืช นำต้นถั่วมาใส่ในภาชนะที่ใส่น้ำผสมสีผสมอาหาร
1.      สังเกตสีของลำต้นภายนอก
2.      ผ่าลำต้นแนวขวาง และตามยาว
- วิเคราะห์ หน้าที่และการทำงานของส่วนต่างๆ ของถั่วเชื่อมโยงกับคน
- ดูการเจริญเติบโตถั่วที่ปลูก ดูแลใส่ปุ๋ย รดน้ำ และพรวนดิน
-ทบทวนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
ดูแลแปลงถั่วที่ปลูกไว้ทุกวัน พร้อมทั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลง
ออกแบบการทำลองเกี่ยวกับการทดลองหาปัจจัยเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช (น้ำ แสง ดิน อากาศ)
-ทดลองปลูกถั่วตามปัจจัยต่างๆ
-ศึกษา ทดลองโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบของพืช

ชิ้นงาน
ภาพวาดการเปลี่ยนแปลงของการทดลองต่าง ๆ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตอยู่ได้ของพืช
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่จะนำมาเพาะเมล็ดถั่วได้อย่างเหมาะสม
เก็บกวาดอุปกรณ์หลังการทำงานทุกครั้ง
เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาและกิจกรรมที่เรียน
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดอธิบายนำเสนอทดลองให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
 คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำดูการเปลี่ยนแปลงของเมล็ดถั่วที่มีปัจจัยต่างๆมาเกี่ยวข้อง
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 คิดวางทำกิจกรรมได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหากระบวนการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น

5
1-5 ก.ย. 57

โจทย์  การเพาะถั่วงอก (หลายชนิด)
คำถาม
นักเรียนจะมีวิธีการเพาะถั่วอย่างไรให้ปลอดภัยและได้คุณค่าทางอาหารสูง
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันวิธีการเพาะถั่วงอก
-Place Mat  การวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีเพาะถั่วงอกที่ได้ผลดีที่สุด
- Show and Share นำเสนอชิ้นงานวิธีเพาะถั่วงอก
- ชักเย่อความคิด  ถั่วงอกที่ขาวอวบดีกว่าถัวงอกธรรมชาติจริงหรือ
สื่อ/อุปกรณ์
- คลิปวีดีโอ การเพาะถั่วงอก
บรรยากาศในห้องเรียน
- แปลงถั่ว
กิจกรรม
-     เลือกถั่วชนิดต่างๆที่จะนำมาเพาะเป็นถั่วงอก (ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วดำ ถั่วเหลือง)และวางแผนวิธีการเพาะถั่วงอก
-     ให้นักเรียนนำอุปกรณ์ที่จะเพาะถั่วงอกมา
1.      เพาะในขวดพลาสติก
2.      เพาะด้วยกระดาษทิชชู
3.      เพาะด้วยสำลี
4.      เพาะด้วยกาบมะพร้าว
5.      เพาะด้วยแกลบ
6.      เพาะด้วยกระสอบป่าน
- วิเคราะห์ สังเกตการงอกของถั่วแต่ละชนิด ราก ต้นใบ
- ดูการเจริญเติบโตถั่วที่ปลูก
- ประกอบอาหารจากถั่ว และถั่วงอก
- เพาะถั่วงอกเพื่อใช้ในสัปดาห์ต่อไป
- วิธีการเก็บผลิตถั่วงอก ให้ได้คุณภาพดี
-ทบทวนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
ดูแลแปลงถั่วที่ปลูกไว้ทุกวัน พร้อมทั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลง
- คิดเมนูอาหารจากถั่ว
- เพาะถั่วงอก
- บันทึกการทดลอง

ชิ้นงาน
- อุปกรณ์และการเพาะถั่วงอก
- ออกแบบประกอบอาหารจากถั่วเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่เมาะสมกับการเพาะถั่วงอกพร้อมทั้งสามารถนำวัตถุดิบมาประกอบเป็นอาหารเพื่อจำหน่ายให้เกิดรายได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่จะนำมาเพาะเมล็ดถั่วได้อย่างเหมาะสม
เก็บกวาดอุปกรณ์หลังการทำงานทุกครั้ง
เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาและกิจกรรมที่เรียน
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดอธิบายนำเสนอทดลองให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
 คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำดูการเปลี่ยนแปลงของเมล็ดถั่วที่มีปัจจัยต่างๆมาเกี่ยวข้อง
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 คิดวางทำกิจกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหากระบวนการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
 6
8-12 ก.ย. 57

โจทย์  พลังงานและคุณค่าทางอาหารของถั่ว
คำถาม
ถั่วมีคุณค่าทางอาหารที่เป็นประโยชน์กับคนอย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันคุณค่าทางอาหาร
-Place Mat  การวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณค่าทางอาหาร
- Show and Share นำเสนอชิ้นงานการทดลอง
- ชักเย่อความคิด ถั่วมีประโยชน์มากกว่าโทษจริงหรือ
สื่อ/อุปกรณ์
บรรยากาศในห้องเรียน
- แปลงถั่ว
กิจกรรม
- ค้นหาข้อมูลและทดลองหาสารอาหารในเมล็ดถั่วและถั่วงอกที่เพาะไว้ (ทดสอบโดยใช้สารคอบเปอร์ (ll) ซัลเฟต ถ้ามีโปรตีนจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงอมชมพู
- ทดสอบโปรตีนในเมล็ดถั่ว ถั่วงอก เปรียบเทียบกัน
- ทดสอบโปรตีนในถั่วเปรียบเทียบกับอาหารชนิดอื่น ๆ เช่น ไข่ขาว ไข่แดง เนื้อสัตว์ ข้าว ผักต่างๆ
- วิเคราะห์ผลการทดลองที่เกิดขึ้นเชื่อมโยงสู่การเลือกรับประทานเพื่อให้ร่างกายได้รับโปรตีนที่เหมาะสมแต่ละช่วงวัย
-     สรุปการทดลองวันจันทร์
-     ศึกษาค้นคว้าภัยที่มากับถั่ว
- ดูการเจริญเติบโตถั่วที่ปลูก
- เพาะถั่วงอกเพื่อใช้ในสัปดาห์ต่อไป
-ทบทวนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
การ์ตูนช่อง/นิทานจากการทดลองต่างๆ
- บันทึกการทดลองเรื่องสารอาหาร
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
ดูแลแปลงถั่วที่ปลูกไว้ทุกวัน พร้อมทั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลง
- ทดสอบสารอาหารในถั่วและอื่นๆ
- บันทึกการทดลอง
ความรู้
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าทางอาหารและตระหนักถึงภัยที่มากับถั่วนำไปสู่การเลือกรับประทานถั่วได้อย่างปลอดภัยและได้ประโยชน์สูงสุด
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่จะนำมาเพาะเมล็ดถั่วได้อย่างเหมาะสม
เก็บกวาดอุปกรณ์หลังการทำงานทุกครั้ง
เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาและกิจกรรมที่เรียน
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดอธิบายนำเสนอทดลองให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผลทักษะการจัดการข้อมูล
 คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำดูการเปลี่ยนแปลงของเมล็ดถั่วที่มีปัจจัยต่างๆมาเกี่ยวข้อง
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะ การคิดสร้างสรรค์
 คิดวางทำกิจกรรมได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ ICT
-สามารถเลือกใช้แหล่งค้นคว้าข้อมูลได้อย่างหลากหลายตรงตามวัตถุประสงค์
-วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเรื่องถั่วได้อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทันภัย
คุณลักษณะ
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
7
15-19 ก.ย. 57

โจทย์ ระบบนิเวศน์ในแปลงถั่ว
 คำถาม
นักเรียนคิดว่าในแปลงถั่วของเรามีสิ่งใดอยู่บ้างและมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบในแปลงถั่ว
- Show and Share นำเสนอชิ้นงานความเกี่ยวข้องกันของสิ่งมีชีวิตในแปลงถั่ว
-Jig saw ค้นคว้าหาข้อมูลความเกี่ยวข้องของสิ่งต่างๆ ในแปลงถั่ว
สื่อ/อุปกรณ์
- Tablet อินเตอร์เน็ต
บรรยากาศในห้องเรียน
- แปลงถั่ว
กิจกรรม
- ครูและนักเรียนเดินสำรวจรอบๆ บริเวณแปลงถั่ว และถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนพบอะไรบ้างในแปลงถั่วของตนเองและเพื่อนๆ”
-หาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่พบ และหาความเชื่อมโยงของระบบนิเวศน์ในแปลงถั่ว
-สังเกตชนิดใบเลี้ยงจากต้นลำไย ข้าว และถั่วที่เพาะไว้ นักเรียนหาข้อมูลเกี่ยวกับใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่
- ดูคลิปอาหารที่ทำจากถั่ว
- เพาะถั่วงอกเพื่อใช้ในสัปดาห์ถัดไป
-ทบทวนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
ดูแลแปลงถั่วที่ปลูกไว้ทุกวัน พร้อมทั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลง
- ค้นคว้าความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในแปลงถั่ว
- ประกอบอาหารจากถั่วงอก (เกี้ยวถั่วงอก)

ชิ้นงาน
-       วาดภาพสิ่งมีชีวิตที่พบในแปลงถั่วพร้อมบอกถึงความสัมพันธ์กันของสิ่งเหล่านนั้น
-       สรุปและแยกชนิดของใบเลี้ยงพืช
- อาหารที่ทำจากถั่วงอก
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจถึงระบบนิเวศน์ของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน และมองเห็นความแตกต่างของส่วนประกอบของพืชสามารถแยกชนิดของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- ทำอาหารจากถั่วได้
เก็บกวาดอุปกรณ์หลังการทำงานทุกครั้ง
ใช้ทรัพยากรในโรงเรียนที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่พบในแปลงถั่ว และสามารถบอกชนิดของใบเลี้ยงพืชได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวางแผน ออกแบบค้นคว้าหาข้อมูลของสิ่งมีชีวิตต่าง นำมาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้ รวมทั้งคิดออกแบบอาหารจากวัตถุดิบที่ผลิตเอง
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอข้อมูลระบบนิเวศน์และชนิดของใบเลี้ยงให้ครูและเพื่อนๆฟังได้
ทักษะ ICT
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของระบบนิเวศน์และชนิดของใบเลี้ยงพืชได้
คุณลักษณะ
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
8
22-26 ก.ย. 57

โจทย์ วัฒนธรรมความเชื่อ การประกอบและการถนอมอาหารประเภทถั่ว
 คำถาม
นักเรียนมีวิธีการประกอบอาหารคาวที่มีถั่วในอาหารนั้นได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับการถนอมอาหารประเภทถั่ว
- Show and Share นำเสนอชิ้นงานการถนอมอาหารประเภทถั่ว
- Jig Saw คิดเมนูอาหารในแต่ละกลุ่ม
สื่อ/อุปกรณ์
- คลิปถนอมอาหารจากถั่ว (กบนอกกะลาถั่วเน่า)
บรรยากาศในห้องเรียน
- แปลงถั่ว
กิจกรรม
-ดูคลิปถนอมอาหารที่ทำจากถั่ว (กบนอกกะลาถั่วเน่า)
-นักเรียนคิดเมนูอาหารที่ทำจากถั่ว
-เพาะถั่วงอก
-วางแผนการเตรียมอุปกรณ์ที่จะแระกอบอาหารกลางวันรับประทาน
-อาหารหวานจากถั่วเขียวผ่าซีก (วุ้นถั่วเขียวผ่าซีก)
-ดูการเจริญเติบโตถั่วที่ปลูก
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
ดูแลแปลงถั่วที่ปลูกไว้ทุกวัน พร้อมทั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลง
- เพาะถั่วงอก
- ประกอบอาหารคาวและหวานจากถั่ว

ชิ้นงาน
- อาหารกลางวันที่ทำจากถั่ว
- อาหารหวานจากถั่ว (วุ้นถั่วเขียวผ่าซีก)
- สมุดบันทึกถั่ว
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถนอมอาหารให้อยู่ได้นานและมีความปลอดภัยกับการรับประทานรวมทั้งสามารถประกอบอาหารทั้งคาวและหวานรับประทานเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- ทำอาหารจากถั่วได้
เก็บกวาดอุปกรณ์หลังการทำงานทุกครั้ง
ใช้ทรัพยากรในโรงเรียนที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การทำเต้าส่วน สาคูถั่วดำ ให้น่าสนใจและคงคุณค่าทางอาหารได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวางแผน ออกแบบ การทำอาหารจากถั่วให้น่าสนใจและคงคุณค่าทางอาหารได้
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนออาหารให้ครูและเพื่อนๆฟังได้
คุณลักษณะ
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
9
29-30 ก.ย.- 57
1-3 ต.ค. 57

โจทย์  ถั่วในอนาคต
คำถาม
-นักเรียนคิดว่าอาหารจากถั่วในอีก 10 ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวลักษณะถั่วที่ตนเองรู้จักพร้อมกับบอกคุณประโยชน์
- Jig saw ค้นคว้าหาข้อมูลถั่วต่างๆ
- Show and Share นำเสนอชิ้นงานที่ค้นคว้าหาข้อมูลถั่ว
สื่อ/อุปกรณ์
- อินเตอร์เน็ต
บรรยากาศในห้องเรียน
- แปลงถั่ว
กิจกรรม
-นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลลักษณะ การปลูก ระยะเวลา ประโยชน์ของถั่วในปัจจุบัน
-นักเรียนนำเสนองานที่ค้นคว้ามา
- นักเรียนคิดว่าอาหารประเภทถั่วในอนาคตจะเป็นอย่างไร
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
ดูแลแปลงถั่วที่ปลูกไว้ทุกวัน พร้อมทั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลง
ค้นคว้าหาข้อมูลลักษณะ ประโยชน์ ภัยจากการรับประทานถั่วต่างๆ
- นำเสนอข้อมูลที่ได้ค้นคว้าหามา

ชิ้นงาน
- ข้อมูลถั่วต่างๆ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายถึงลักษณะของถั่วพร้อมทั้งบอกคุณประโยชน์และภัยจากการรับประทานของถั่วนั้นๆ ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สังเกตและนำสิ่งที่พบเจอมาบอกเล่าให้ผู้อื่นฟังพร้อมทั้งนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
เก็บกวาดอุปกรณ์หลังการทำงานทุกครั้ง
ใช้ทรัพยากรในโรงเรียนที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวางแผน ออกแบบขายอาหารจากถั่วให้น่าสนใจและคงคุณค่าทางอาหารได้
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนออาหารให้ครูและเพื่อนๆฟังได้
ทักษะ ICT
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ ระยะเวลาและฤดูที่เหมาะสม รวมทั้งประโยชน์และโทษของถั่วนั้นๆได้
คุณลักษณะ
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
10
6-10 ต.ค. 57

โจทย์  สรุปองค์ความรู้
คำถาม
-นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้โครงงาน ถั่วให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
- สิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรปรับปรุงมีอะไรบ้าง
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในQuarter นี้
เครื่องมือคิด
 Round Rubin และBlackboard Share สนทนา ถามตอบทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน Quarter นี้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้
- Card and Chart  สิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนา
- Round Rubin  และ Think  pair  share 
จะเผยแพร่องค์ความรู้อย่างไร
 สื่อ/อุปกรณ์
บรรยากาศในห้องเรียน
กิจกรรม
ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
วางแผนการนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจ
นักเรียนและครูร่วมกันประเมินเพื่อสะท้อนผลงาน
- สรุปผลการปลูกถั่วที่แปลง
-ระดมความคิดเขียน  สิ่งที่ทำได้ดี และ สิ่งที่ควรปรับปรุง เกี่ยวกับการเรียนโครงงาน
นำเสนอความเข้าใจหลังเรียน ผ่านการจัดนิทรรศการหนังสือนิทาน ให้เพื่อนๆ น้องๆได้ชม
แลกเปลี่ยนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
เขียนสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรปรับปรุง
นำเสนอความเข้าใจหลังเรียน ผ่านนิทาน
เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียน
-จัดนิทรรศการเผยแพร่สรุปองค์ความรู้

ชิ้นงาน
- Mind Mapping
สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- สรุปสิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรปรับปรุง
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
นิทรรศการเผยแพร่สรุปองค์ความรู้
ความรู้
สามารถการวางแผนการนำเสนอการเรียนรู้ที่ผ่านมาให้แก่ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้ในรูปแบบที่น่าสนใจ
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
สามารถจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และสามารถอธิบายกระบวนการเจริญเติบโตขิงถั่วได้)
เก็บกวาดอุปกรณ์หลังการทำงานทุกครั้ง
ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนมาได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวางแผน ออกแบบกิจกรรมในการนำเสนอผลงานได้
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอ ละคร สรุปองค์ความรู้ให้ครูและคนอื่นๆฟังได้
คุณลักษณะ
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็นสิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากรู้
หน่วย “สวนถั่วหรรษา”
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 Quarter 2 ปีการศึกษา 2557

                    
สิ่งที่รู้แล้ว
สิ่งที่อยากเรียนรู้

§  ถั่วเขียวผ่าซีกเป็นสี้เหลือง
§  ถั่วสีไม่เหมือนกัน
§  ถั่วแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน
§  วิธีการปลูกถั่วปลูกในดิน
§  ปลูกถั่วต้องแช่เมล็ดในน้ำ 1 คืน
§  ใส่ปุ๋ยแล้วถั่วโต
§  รดน้ำแล้วถั่วโต

§   ทำไม่ถั่วถึงเน่าเมื่อแช่น้ำนาน
§   ทำไมถั่วเป็นสีเขียว
§   ทำไมถั่วเหลืองเป็นสีเหลือง
§   ทำไมถึงชื่อว่าถั่ว
§   ถั่วมาจากไหน
§   วิธีการปลูกถั่วมีแบบไหนบ้าง
§   ทำไมถั่วแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน
§   ทำไมถั่วแต่ละเมล็ดไม่เท่ากัน
§   ถั่วเติบโตได้อย่างไร
§   ทำไมถั่วมีหลายชื่อ

§   ปลูกถั่วทำไม
§   ถั่วมีกี่ชนิด
§   ถั่วมีสีอะไรบ้าง
§   ถั่วทำอะไรได้บ้าง
§   ทำไมถั่วถึงปลูกง่าย

ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ
หน่วย : “สวนถั่วหรรษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Quarter 2 ภาคเรียนที่ 1 / 2557

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
สร้างฉันทะ
- สร้างแรงบันดาลใจ
- เรื่องที่อยากเรียนรู้
- เลือกหัวข้อหน่วยการเรียนรู้
- สิ่งที่รู้แล้ว  
สิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้
- Mind Mapping
ก่อนเรียน

มาตรฐาน ว 8.1
-ใช้กระบวนการการทางวิทยาศาสตร์ ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา ตามความสนใจ (ว8.1 ป.2/1)
- วางแผนการศึกษาค้นคว้า  สำรวจ ตรวจสอบ โดยใช้ความคิดของตนเอง ของกลุ่ม และผู้รู้ (ว8.1ป.2/2)
- ใช้เครื่องมือ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการศึกษาค้นคว้า ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล บันทึก หรือสรุปผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสม(ว8.1 ป.2/3)
- จัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบและนำเสนอผลการตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มรวบรวม และสรุปความรู้ได้  (ว8.1 ป.2/4-6)
มาตรฐาน ส 2.1
- ยอมรับในความคิด และความเชื่อของของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนเองในการเลือกและกำหนดสิ่งที่อยากเรียนรู้
 (ส 2.1 . 2/3)
- เคารพและให้เกียรติในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นในการเลือกและตัดสินใจ
(ส 2.1 . 2/4)
มาตรฐาน พ  2.1
- ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อสมาชิกในกลุ่มและเพื่อนร่วมชั้นในการเลือกหัวข้อและวางแผนการเรียนรู้ได้
 (พ 2.1 . 2/1)
- ให้เกียรติและบอกความสำคัญของเพื่อนต่อกระบวนการเลือก การวางแผน รวมทั้งการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันได้ (พ 2.1 . 2/2)
มาตรฐาน ศ 1.1
นำสิ่งที่ได้ดู ได้ฟัง ได้เห็นสร้างงานศิลปะโดยการวาดภาพและบรรยายถึงสิ่งที่มองเห็นและเรื่องราวเนื้อหาของภาพได้
(ศ1.1 . 2/7)
มาตรฐาน ง 1.1
- ทำงานได้ด้วยตนเอง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและมีความระมัดระวังรอบคอบในการทำงาน
(ง 1.1 . 2/3)
มาตรฐาน ง 2.1
- มีความคิดสร้างสรรค์สามารถนำสิ่งที่ได้ดูได้ฟัง และได้เห็นไปถ่ายทอดเป็นชิ้นงานภาพวาด รวมทั้งวางแผนล่วงหน้าในการเรียนได้
(ง 2.1 ป.2/4)
มาตรฐาน ส 4.1
-เข้าใจและสามารถระบุสถานที่ ที่มารวมทั้งบอกเล่าความเป็นมาของถั่วให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (ส4.1ป.2/2)
มาตรฐาน ส 4.2
- สามารถสืบค้นและเข้าใจประเภทของถั่วที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง
(ส 4.2 ป.2/1)
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
ลักษณะ ประเภท ที่มาของถั่วแต่ละชนิดและโครงสร้างเมล็ด
-  ที่มาและการนำเข้ามาของถั่วในประเทศไทย
การแบ่งประเภท และชนิดของถั่ว
- ลักษณะโครงสร้างของเมล็ดถั่ว
-ความสัมพันธ์ของเมล็ดถั่วเชื่อมโยงกับคน

มาตรฐาน ว 1.1
-สังเกตลักษณะภายนอกของเมล็ดถั่วและโครงสร้างภายนอก (ว1.1 ป.5/1)
-อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษย์ในครรภ์จนวัยแรกเกิดเปรียบเทียบกับเมล็ดถั่ว(ว1.1 ป.6/1)
มาตรฐาน ว 1.2
-อธิบายประโยชน์ของถั่วในแต่ละท้องถิ่น (ว1.2 ป.2/1)
-เปรียบเทียบลักษณะที่คล้ายคลึงกันของเด็กในครรภ์และเมล็ดถั่ว (ว1.2 ป.3/1)
-เปรียบเทียบและระบุลักษณะที่คล้ายคลึงกันของถั่วและคน (ว1.2 ป.3/2)

มาตรฐาน ส 2.1
- ยอมรับในความคิด และความเชื่อของของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนเองในการเลือกและกำหนดสิ่งที่อยากเรียนรู้
 (ส 2.1 . 2/3)
- เคารพและให้เกียรติในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นในการเลือกและตัดสินใจ
(ส 2.1 . 2/4)
มาตรฐาน พ  1.1
-อธิบายลักษณะและหน้าที่ของโครงสร้างภายในเมล็ดถั่วและเด็กในครรภ์  (พ 1.1. 2/1)
-อธิบายธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ (พ 1.1. 2/3)
-อธิบายลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ในครรภ์
(พ 1.1. 3/1)


มาตรฐาน ศ 1.1
-อธิบายรูปร่างและรูปทรงของเมล็ดถั่วต่างๆ ได้
(ศ 1.1ป.2/1)
-สามารถวาดภาพสื่อความหมายการงอกของเมล็ดโดยใช้เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ
(ศ 1.1ป.2/2)
- เข้าใจและสามารถวาดภาพเพื่อสื่อเรื่องราวเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญและ
การกำเนิดของพืชจากเมล็ดและทารกในครรภ์ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ
(ศ 1.1ป.2/6)
-เลือกงาน และบรรยายถึงสิ่งที่มองเห็นรวมถึงเนื้อหาเรื่องราว
(ศ 1.1ป.2/7)
มาตรฐาน ง 1.1
-ใช้และสามารถระบุวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและประหยัด
(ง 1.1 ป.2/2)
-ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงาน
(ง 1.1 ป.4/2)
-สามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีความรับผิดชอบ
(ง 1.1 ป.4/3)

มาตรฐาน ส 4.1
- เข้าใจและสามารถระบุเวลา เหตุการณ์ เห็นความสัมพันธ์ของเวลา  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเข้าใจถึงความเปลี่ยน
แปลง (ส4.1ป.2/1)
- เข้าใจและสามารถลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากหลัก
ฐานทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย และสามารถวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลได้
(ส4.1ป.2/2)
- สามารถศึกษาค้นคว้าสืบค้นที่มาและความสำคัญของถั่วแต่ละชนิดโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย (ส4.1ป.5/1)สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
ปัจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นถั่ว
-คุณสมบัติของถั่ว
(ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ)
-ปัจจัยต่อการเจริญ
เติบโต (น้ำ, ดิน,  อากาศ, แสงอาทิตย์)
- หน้าต่างๆ ที่ของส่วนประกอบต่างๆ ของพืช
-การเพาะเมล็ดถั่วงอก

มาตรฐาน ว 1.1
- ทดลองและสามารถอธิบายน้ำ อาหาร อากาศมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของพืช (ถั่ว)
(ว1.1ป.2/1)
- อธิบายอาหาร น้ำ อากาศ เป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืชสัตว์และการนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์
(ว1.1 ป.2/2)
-สำรวจและอธิบายพืชสามารถตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ และการสัมผัส(ว1.1 ป.2/3)
-อธิบายปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของถั่วและมนุษย์
-ทดลองการตอบสนองของแสงต่อพืชต่อแสงและการสัมผัส
(ว1.1ป.4/3)
มาตรฐาน ว 1.2
-อธิบายพืช (ถั่ว) ประโยชน์ที่ปลูกอยู่ในท้องถิ่น (ว1.2ป.2/1)
มาตรฐาน ส 2.1
- ยอมรับในความคิด และความเชื่อของของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนเองในการวิเคราะห์ปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช
 (ส 2.1 . 2/3)
- เคารพและให้เกียรติในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นในการเลือกและตัดสินใจ
(ส 2.1 . 2/4)
มาตรฐาน พ  1.1
-อธิบายลักษณะและหน้าที่ของโครงสร้างถั่ว (พ 1.1. 2/1)
-อธิบายวิธีดูแลต้นถั่วและตนเอง (พ 1.1. 2/2)
-อธิบายธรรมชาติของถั่วและชีวิตมนุษย์ (พ 1.1. 2/3)
-ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของตนเองและต้นถั่ว (พ 1.1. 3/3)

มาตรฐาน ศ 1.1
-อธิบายรูปร่างและรูปทรงของต้นถั่วต่างๆ ได้
(ศ 1.1ป.2/1)
-สามารถวาดภาพสื่อความหมายการงอกของเมล็ดโดยใช้เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ
(ศ 1.1ป.2/2)
- เข้าใจและสามารถวาดภาพเพื่อสื่อเรื่องราวเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญและ
เติบโตของพืชจากเมล็ดเป็นต้นโดยอาศัยปัจจัยต่างๆ ในการเจริญเติบโต
(ศ 1.1ป.2/6)
-เลือกงานและบรรยายสิ่งที่มองเห็นรวมทั้งเนื้อหาเรื่องราว (ศ 1.1ป.2/7)

มาตรฐาน ง 1.1
- บอกวิธีและประโยชน์ของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง (ง 1.1 ป.2/1)
-ใช้และสามารถระบุวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและประหยัด (ง 1.1 ป.2/2)
-ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงาน
(ง 1.1 ป.4/2)
-สามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีความรับผิดชอบ
(ง 1.1 ป.4/3)

มาตรฐาน ส 4.1
-ระบุเวลาที่ถั่วเจริญเติบโตตั้งแต่วันที่เริ่มปลูกจนโต  (ส 4.1 . 2/1)สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์

มาตรฐาน ว 3.1
-เลือกใช้วัสดุและสิ่งของต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย (ว 3.1ป.3/1)
-ทดลองการตอบสนองของแสงต่อพืชต่อแสงและการสัมผัส(ว3.1ป.4/3)
มาตรฐาน ว 6.1
- สามารถสำรวจและจำแนกประเภทของดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของถั่วแต่ละประเภทและเป็นโดยใช้คุณสมบัติทางกายภาพเป็นเกณฑ์ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ (ว 6.1.2/1)
มาตรฐาน ว 8.1
- สามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญเกี่ยวกับการเกิดและการเจริญเติบโตของต้นถั่วแต่ละประเภท รวมทั้งเข้าใจถึงแหล่งที่มาของถั่วแต่ละประเภท 
(ว 8.1 ป.2/1)
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์

-วางแผนการสังเกต สำรวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าโดยใช้ความคิดของตนเองและครู
(ว 8.1 ป.2/2)
-ใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบและบันทึกข้อมูล (ว 8.1 ป.2/3)
- จัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบและนำเสนอผลการศึกษาเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มรวบรวม และสรุปความรู้จากสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้  (ว 8.1 ป.2/4)
- ตั้งคำถามใหม่จากการสำรวจ ตรวจสอบ(ว 8.1 ป.2/5)
- แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มและรวบรวมความรู้ (ว 8.1 ป.2/6)
 - บันทึกและอธิบายผลการศึกษาค้นคว้า การตรวจสอบ คำอธิบาย แล้วนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้   (ว8.1 ป.2/7-8)สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
ชนิด และประเภทของพืช
- ชนิดของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่
- ประเภทของพืช (พืชยืนต้น, พืชล้มลุก)
มาตรฐาน ว 1.2
-ระบุลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่ โดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์(ว1.2 ป.5/4)
มาตรฐาน ว 2.1
-สำรวจถั่วในท้องถิ่นของตนและอธิบายความสัมพันธ์ของถั่วกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
(ว2.1 ป.3/1)
มาตรฐาน ว 3.1
-ระบุชนิดและเปรียบเทียบสมบัติของลักษณะโครงสร้างถั่ว (ว 3.1 ป.2/1)
มาตรฐาน ว 6.1
-สำรวจและจำแนกประเภทของดิน โดยใช้สมบัติทางกายภาพเป็นเกณฑ์และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปลูกถั่ว (ว6.1 ป.2/1)
มาตรฐาน ว 8.1
- สามารถวางแผนการศึกษาโดยใช้ความคิดของตนเอง และของกลุ่ม และผู้รู้ (ว 8.1.2/2)

มาตรฐาน ส 2.1
- ยอมรับในความคิด และความเชื่อของของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนเองในการวิเคราะห์ปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช
 (ส 2.1 . 2/3)
- เคารพและให้เกียรติในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นในการเลือกและตัดสินใจ
(ส 2.1 . 2/4)
มาตรฐาน พ  1.1
-อธิบายลักษณะและหน้าที่ของโครงสร้างพืช(พ 1.1. 2/1)
-อธิบายธรรมชาติของถั่วและพืชอื่น ๆ
 (พ 1.1. 2/3)

มาตรฐาน ศ 1.1
-อธิบายรูปร่างและรูปทรงของใบพืชต่างๆ ได้
(ศ 1.1ป.2/1)
-สามารถวาดภาพสื่อความหมายการงอกของเมล็ดโดยใช้เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ
(ศ 1.1ป.2/2)
- เข้าใจและสามารถวาดภาพเพื่อสื่อเรื่องราวเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญและชนิดของใบเลี้ยงได้ (ศ 1.1ป.2/6)
-เลือกงานและบรรยายสิ่งที่มองเห็นรวมทั้งเนื้อหาเรื่องราว (ศ 1.1ป.2/7)

มาตรฐาน ง 1.1
- บอกวิธีและประโยชน์ของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง (ง 1.1 ป.2/1)
-ใช้และสามารถระบุวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและประหยัด (ง 1.1 ป.2/2)
-ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงาน
(ง 1.1 ป.4/2)
-สามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีความรับผิดชอบ
(ง 1.1 ป.4/3)

มาตรฐาน ส 4.1
-ระบุเวลาที่ถั่วเจริญเติบโตตั้งแต่วันที่เริ่มปลูกจนโตและสังเกตชนิดของใบเลี้ยง  (ส 4.1 . 2/1)สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์


- สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า สำรวจ ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูล (ว 8.1.2/3)
- สามารถบันทึกและอธิบายผลการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ ตามความเป็นจริงและมีเอกสารอ้างอิง (ว 8.1.2/4)
- สามารถนำเสนอและจัดแสดงผลงานรูปแบบต่าง ๆจากการศึกษาค้นคว้าให้ผู้อื่นเข้าใจได้  (ว8.1.2/8)

ระบบนิเวศน์รอบๆ
-สิ่งมีชีวิตรอบๆแปลงถั่ว
- ศัตรูพืช (วัชพืชและสัตว์)
- การกำจัดศัตรูพืช

มาตรฐาน ว 1.2
-อภิปรายสิ่งมีชีวิตที่พบเห็นรอบๆแปลงถั่ว (ว1.2 ป.2/1)

มาตรฐาน ส 2.1
- ยอมรับในความคิด และความเชื่อของของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนเองในการสังเกต วิเคราะห์ สิ่งต่างๆ รอบๆ แปลงถั่ว
 (ส 2.1 . 2/3)
มาตรฐาน พ  1.1
-อธิบายลักษณะและหน้าที่ของสิ่งต่างๆ รอบๆแปลงถั่ว (พ 1.1. 2/1)
-อธิบายวิธีดูแลต้นถั่วและตนเอง (พ 1.1. 2/2)

มาตรฐาน ศ 1.1
-อธิบายรูปร่างและรูปทรงของสิ่งมีชีวิตรอบๆแปลงถั่วได้
(ศ 1.1ป.2/1)

มาตรฐาน ง 1.1
- บอกวิธีและประโยชน์ของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง (ง 1.1 ป.2/1)

มาตรฐาน ส 4.1
- เข้าใจและสามารถระบุเวลา เหตุการณ์ เห็นความสัมพันธ์ของเวลา  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเข้าใจถึงความเปลี่ยน
แปลง (ส4.1ป.2/1)


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์

มาตรฐาน ว 2.1
- สำรวจแปลงถั่วและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศน์รวมทั้งสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นแล้วสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (ว 2.1ป.3/1)
-สืบค้นข้อมูลและอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแปลงถั่วได้ (ว 2.1ป.6/3)
มาตรฐาน  ว 2.2
- เข้าใจและสามารถอธิบาย รวมทั้งระบุปัญหาของศัตรูพืชที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นถั่ว (ว 2.2 .3/2)
มาตรฐาน  ว 8.1
- จัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบและนำเสนอผลการศึกษาเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มรวบรวม และสรุปความรู้จากสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้ 
(ว8.1 ป.2/4-6)
 - บันทึกและอธิบายผลการศึกษาค้นคว้า การตรวจสอบ คำอธิบาย แล้วนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้   (ว8.1 ป.2/7-8)
- เคารพและให้เกียรติในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นในการเลือกและตัดสินใจ
(ส 2.1 . 2/4)
-ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของตนเองและต้นถั่ว (พ 1.1. 3/3)
มาตรฐาน พ  4.1
-ระบุสิ่งต่างๆ ที่พบในแปลงถั่ว (พ 4.1. 2/3)
-อธิบายวิธีป้องกันศัตรูพืชและระบุ(พ 4.1. 2/4)
-สามารถวาดภาพสื่อความหมายการงอกของสิ่งมีชีวิตที่พบโดยใช้เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ
(ศ 1.1ป.2/2)
- เข้าใจและสามารถวาดภาพเพื่อสื่อเรื่องราวเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญและ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆได้ (ศ 1.1ป.2/6)
-เลือกงานและบรรยายสิ่งที่มองเห็นรวมทั้งเนื้อหาเรื่องราว (ศ 1.1ป.2/7)
-ใช้และสามารถระบุวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและประหยัด (ง 1.1 ป.2/2)
-ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงาน
(ง 1.1 ป.4/2)
-สามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีความรับผิดชอบ
(ง 1.1 ป.4/3)

- เข้าใจและสามารถลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากหลัก
ฐานทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย และสามารถวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลได้ (ส4.1ป.2/2)
- สามารถศึกษาค้นคว้าสืบค้นที่มาและความสำคัญของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย (ส4.1ป.5/1)
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
ประโยชน์และภัยจากการรับประทานถั่ว
- ประโยชน์
(ต่อคน สัตว์ พืช)
- สารอาหารจากถั่ว
- ภัยจากการรับประทานถั่ว

มาตรฐาน  ว 2.2
- เข้าใจและสามารถอธิบายประโยชน์และโทษที่เกิดจากถั่วที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลกได้
( ว 2.1 .3/1)
 - เข้าใจและสามารถอธิบาย รวมทั้งระบุการใช้ประโยชน์จากถั่วที่มีผลต่อสุขภาพได้
(ว 2.2 .3/2)

มาตรฐาน ส 5.2
-เข้าใจความสำคัญของถั่ว เห็นคุณค่าและความสำคัญของถั่วที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
(ส 5.2 ป.2/1)
-สามารถนำถั่วมาประกอบอาหารได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
(ส 5.2 ป.2/3)
-มีส่วนร่วมในการดูแลแปลงถั่วรวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบๆแปลงถั่วให้เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
(ส 5.2 ป.2/4)
มาตรฐาน พ 2.1
- มีความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถเป็นส่วนหนึ่งของทีม และมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนและการทำกิจรรม (พ 2.1 ป.2/4)

มาตรฐาน ศ 1.1
-สามารถสร้างสรรค์ผลงานภาพเพื่อแสดงคุณประโยชน์และโทษจากการรับประทานถั่วได้ (ศ1.1 ป.2/3)
-เข้าใจและสามารถสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ของถั่วและสิ่งแวดล้อมแล้วสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้
(ศ1.1 ป.2/4)

มาตรฐาน ง 1.1
- ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน
 ( ง 1.1 ป.2/2)
- ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัด คุ้มค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ง 1.1 ป. 4/4)
มาตรฐาน ง 3.1
- สามารถรวบรวมข้อมูลที่ศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ เช่นคอมพิวเตอร์ สื่อสารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม
(ง 3.1 .6/2)
มาตรฐาน ส 4.2
- สามารถสืบค้นและเข้าใจวิถีชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับการรับประทานถั่วและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง
(ส 4.2 ป.2/1)
- ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการรับประทานถั่ว
(ส 4.2 ป.2/2)
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อเกี่ยวกับการรับประทานถั่วเศรษฐศาสตร์
- การนำถั่วมาประกอบเป็นอาหารตราเทศกาล
- การถนอมอาหารประเภทถั่ว
-การจำหน่ายอาหารประเภทถั่ว
มาตรฐาน ว 8.1 
- ใช้กระบวนการการทางวิทยาศาสตร์ ตั้งคำถามและหาคำตอบเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย์ในอนาคตผ่านการทำชิ้นงานและนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่ตนเองศึกษา(ว 8.1 ป.2/1)
- วางแผนการศึกษาค้นคว้าสำรวจตรวจ สอบ โดยใช้ความคิดของตนเอง ของกลุ่ม และผู้รู้ (ว8.1ป.2/2)
- ใช้เครื่องมือ สื่อวัสดุอุปกรณ์ในการศึกษาค้นคว้า ตรวจสอบรวบรวมข้อมูล บันทึก หรือสรุปผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสม (ว8.1 ป.2/3)
มาตรฐาน ส1.1
- เรียนรู้หลักการ ประวัติ ความสำคัญและเข้าใจความสำคัญความหมาย รวมทั้งความแตกต่างของ
ความเชื่อ ให้เข้าถึงความจริง สามารถนำไปใช้ ชื่นชมและมีวิจารณญาณในการปฏิบัติชอบ
(ส1.1 ป.2/1-4)

มาตรฐาน พ 2.1
- แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม เป็นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ
(พ 2.1 .4/2)
มาตรฐาน พ 5.1
- สามารถทำงานและดูแลตนเองระหว่างการทำงานหลีกเลี่ยงสถานที่ที่ก่อให้เกิดอันตรายและไม่ทำให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับอันตราย
(พ 5.1 .2/4)

มาตรฐาน ศ1.1
-วาดการ์ตูนสื่อเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารจากถั่วพร้อมทั้งนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (ศ 1.1 ป. 2/3)

มาตรฐาน ง 1.1
-  มีทักษะกระบวน การทำงาน  แสวงหา ความรู้ การจัดการ การแก้ไขปัญหาและการทำงานร่วมกับผู้อื่น (ง 1.1.2/2)
- ทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ตามกระบวนการทำงาน รอบคอบ และมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรและพลังงาน อย่างประหยัด คุ้มค่า  (ง 1.1.3/3)
มาตรฐาน ง 2.1
- มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ ด้วยการลดการใช้ทรัพยากร หรือเลือกใช้ทรัพยากรที่ไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีคุณสมบัติ ตรงตามการใช้งาน (ง 2.1 ป. 3/3)
มาตรฐาน ง 3.1
- สามารถรวบรวมข้อมูลที่ศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ เช่นคอมพิวเตอร์ สื่อสารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม  (ง 3.1 .6/2)
มาตรฐาน ส 4.1
- สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับวิถีชีวิตและการถือกำเนิดของอาหารตามวิถีชีวิตของคนแต่ละท้องถิ่นได้  (ส4.1ป.2/2)สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
ถั่วและอาหารประเภทถั่วในอนาคต
-ความต้องการถั่วในอนาคต
-ลักษณะของถั่วในอนาคต
- ผลิตภัณฑ์ การแปรรูปอาหารจากถั่วเพื่อรับประทานและจำหน่าย

มาตรฐาน  ว 8.1
 - ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของถั่วต่อสิ่งมีชีวิตในอนาคต การแปรรูปถั่วเป็นอาหารต่างๆ
(8.1ป.2/1)
-แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปริมาณและความต้องการอาหารจากถั่วในอนาคต
(8.1ป.2/6)
- บันทึกและอธิบายผลการสังเกต สำรวจ ตรวจสอบ ตามความเป็นจริง มีภาพประกอบคำอธิบาย
(8.1ป.3/4)

มาตรฐาน ส 5.1
-เข้าใจความสำคัญของถั่ว เห็นคุณค่าและความสำคัญของถั่วที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
(ส 5.2 ป.2/1)
-สามารถนำถั่วมาประกอบอาหารได้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดและก่อให้เกิดเป็นรายได้ (ส 5.2 ป.2/3)

มาตรฐาน พ 2.1
- แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม เป็นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ
(พ 2.1 .4/2)
มาตรฐาน พ 5.1
- สามารถทำงานและดูแลตนเองระหว่างการทำงานหลีกเลี่ยงสถานที่ที่ก่อให้เกิดอันตรายและไม่ทำให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับอันตราย
(พ 5.1 .2/4)

มาตรฐาน ศ 1.1
-สามารถสร้างสรรค์ผลงานภาพเพื่อแสดงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับการรับประทานถั่วได้ (ศ1.1 2/3)
-เข้าใจและสามารถสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ของอาหารที่แปรรูปจากถั่วได้แล้วสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (ศ1.1 2/4)

มาตรฐาน ง 1.1
-  มีทักษะกระบวน การทำงาน  แสวงหา ความรู้ การจัดการ การแก้ไขปัญหาและการทำงานร่วมกับผู้อื่น (ง 1.1.2/2)
- ทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ตามกระบวนการทำงาน รอบคอบ และมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรและพลังงาน อย่างประหยัด คุ้มค่า  (ง 1.1.3/3)
มาตรฐาน ง 3.1
- สามารถรวบรวมข้อมูลที่ศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ เช่นคอมพิวเตอร์ สื่อสารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม
(ง 3.1 .6/2)
มาตรฐาน ส 4.1
- สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับวิถีชีวิตและการถือกำเนิดของอาหารตามวิถีชีวิตของคนแต่ละท้องถิ่นได้  (ส4.1ป.2/2)
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติศาสตร์
สรุปองค์ความรู้
- ทบทวนสิ่งที่
อยากเรียนรู้
- Mind Mapping
หลังเรียนรู้
- สิ่งที่ทำได้ดีแล้ว
สิ่งที่ควรปรับปรุง

มาตรฐาน ว 8.1 
- ใช้กระบวนการการทางวิทยาศาสตร์ ตั้งคำถามและหาคำตอบเกี่ยวกับถั่วแต่ละชนิดในปัจจุบันและอนาคตผ่านการทำชิ้นงานแผนภาพความคิดและนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่ตนเองศึกษา
(ว8.1 ป.2/1)
- จัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบและนำเสนอผลการศึกษาเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มรวบรวม และสรุปความรู้จากสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้  (ว8.1 ป.2/4-6)
- บันทึกและอธิบายผลการศึกษาค้นคว้า การตรวจสอบ โดยสรุปเป็น Mind Mapping หรือคำอธิบาย แล้วนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
 (ว8.1 ป.2/7-8)
มาตรฐาน ส2.1
- ยอมรับในความคิด และความเชื่อของของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนเองในการเลือกและกำหนดสิ่งที่อยากเรียนรู้
 (ส 2.1 . 2/3)
- เคารพและให้เกียตริในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นในการเลือกและตัดสินใจ
(ส 2.1 . 2/4)
มาตรฐาน พ2.1
- ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อสมาชิกในกลุ่มและเพื่อนร่วมชั้นในการเลือกหัวข้อและวางแผนการเรียนรู้ได้
 (พ 2.1 . 2/1)
- ให้เกียรติและบอกความสำคัญของเพื่อนต่อกระบวนการเลือก การวางแผน รวมทั้งการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันได้
(พ 2.1 . 2/2)


มาตรฐาน ศ 1.1
-อธิบายรูปร่างและรูปทรงของสิ่งมีชีวิตรอบๆแปลงถั่วได้
(ศ 1.1ป.2/1)
- เข้าใจและสามารถวาดภาพเพื่อสื่อเรื่องราวเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญและ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆได้ (ศ 1.1ป.2/6)
-เลือกงานและบรรยายสิ่งที่มองเห็นรวมทั้งเนื้อหาเรื่องราว (ศ 1.1ป.2/7)

มาตรฐาน ง1.1
-ทำงานได้ด้วยตนเอง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและมีความระมัดระวังรอบคอบในการทำงาน
 (ง 1.1 . 2/3)
มาตรฐาน ง 2.1
-มีความคิดสร้างสรรค์สามารถนำสิ่งที่ได้ดูได้ฟัง และได้เห็นไปถ่ายทอดเป็นชิ้นงานได้
 (ง 2.1 ป.2/4)
มาตรฐาน ส 4.3
สามารถทำประโยชน์ต่อท้องถิ่น เห็นคุณค่าของถั่วและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของถั่วต่อโลกและสิ่งมีชีวิตในอนาคต (ส4.3 .2/1)
-ยกตัวอย่าง วัฒนธรรมปะเพณี และภูมิปัญญาไทยในการสืบทอดเกี่ยวกับการเก็บรักษา การแปลรูปถั่ว
(ส4.3 .2/2)